Parafia Narodzenia Pańskiego

kosciol-narodzenia-panskiego

Czym jest parafia Narodzenia Pańskiego?

Oto jak sami piszą o sobie: Parafia Narodzenia Pańskiego to ruch naśladowców Jezusa Chrystusa, którzy są na drodze wzrostu, są oddani w miłości do Boga i do drugiego człowieka i zaangażowani w pozyskiwanie uczniów. Jako katolicy staramy się szanować tradycję naszej wiary poprzez autentyczne i kreatywne przedstawianie jej naszemu społeczeństwu w północnym Baltimore, a szczególnie katolikom, którzy oddalili się od Kościoła. Bardzo się cieszymy, że nas odwiedzasz.

Zajrzyj na stronę: churchnativity.tv

Interested in visiting Church of the Nativity? Schedule a visitor’s tour.

Parafia Narodzenia Pańskiego: nasza wiara, misja i wartości

 

Nasza misja

  • Kochać Boga
  • Kochać innych
  • Pozyskiwać uczniów

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

— Ewangelia według św. Mateusza 22, 37. 39

Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem.

— Ewangelia według św. Mateusza 28, 19–21

Nasza wizja

Nadawać Kościołowi większe znaczenie

poprzez pozyskiwanie uczniów, którzy będą wzrastać na drodze naśladowania Jezusa,

spośród niepraktykujących katolików w północnym Baltimore

i poprzez zachęcanie innych parafii do robienia tego samego.

Nasza strategia

Obecnie jedna trzecia osób wychowanych w wierze katolickiej nie ma styczności z Kościołem. Nasza strategia polega na kreatywnym wychodzeniu do niepraktykujących katolików w naszym społeczeństwie północnego Baltimore ze świeżą i konkretną propozycją przesłania Ewangelii, które ma moc przemieniać ludzkie życie. Chcemy zabrać ich w podróż stawania się w pełni oddanymi naśladowcami Jezusa Chrystusa.

Nasz program weekendowy ma kluczowe znaczenie dla naszej strategii, a kluczowe znaczenie dla niego ma głoszone podczas niego przesłanie. Muzyka, przesłanie i posługujący pozwalają razem stworzyć przekonującą, żywiołową i dopracowaną przestrzeń, w której nowo przybyłe osoby czują się mile widziane. Równie ważne pod kątem strategii są dopracowane programy dla dzieci i młodzieży, w których głoszone przesłanie odpowiada temu dla dorosłych.

Nowo przybyłych zapraszamy, żeby przyszli do nas ponownie. Regularnym uczestnikom programów weekendowych proponujemy członkostwo we wspólnocie. Członków zapraszamy do podjęcia wyzwania kolejnych kroków: poznania centralnej roli Eucharystii, zaangażowania w posługę, dołączenia do małej grupy, oddania chwały Bogu przez dziesięcinę lub ofiarę, wspierania naszych misji, codziennego spędzania czasu w ciszy z Bogiem oraz do coraz większego oddawania Bogu chwały we wszystkich dziedzinach swojego życia, na przykład poprzez osobistą moralność. Naszych członków zachęcamy również do tego, aby inwestowali w swoich niepraktykujących znajomych i zapraszali ich do wzięcia udziału w naszych programach weekendowych.

Naszą strategią jest podejmowanie próby spotkania ludzi na etapie, na którym obecnie się znajdują, po to, żeby zaprosić ich do podjęcia wyzwania uczynienia kolejnego kroku.

Nasze wartości

Liturgia

Wierzymy w chrześcijaństwo ortodoksyjne, którego naucza Magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego. Celebracja Eucharystii jest źródłem i szczytem naszej wiary, którą staramy się przeżywać z radością i której z entuzjazmem chcemy służyć całym naszym życiem. Cenimy sobie tę „dynamiczną ortodoksyjność”. Pełnia w naszej liturgii oddaje chwałę Bogu. Cenimy sobie pełnię.

Naśladowanie Jezusa

Wierzymy, że Pismo Święte jest natchnionym i nieomylnym Słowem Bożym. W naszym głoszeniu i przesłaniach staramy się ukazywać znaczenie Pisma Świętego w naszym codziennym życiu.

Zmienianie się i wzrastanie na większe podobieństwo do Chrystusa nie polega wyłącznie na większej znajomości naszej wiary, lecz na wypełnianiu tego, co nakazuje nam Słowo Boże. Cenimy sobie przemianę życia.

Wspólnota

Wierzymy, że nasz Chrzest włącza nas do rodziny nieustannie podtrzymywanej i odnawianej przez wszystkie sakramenty, które uczą nas, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak umiłował nas Chrystus.

Staramy się budować środowisko wspólnoty poprzez małe grupy, w których ludzie dzielą się otwartością i szczerością, a szczególnie swoją potrzebą wzrostu i przemiany. Cenimy sobie przemianę życia przeżywaną razem.

Służba

Wierzymy, że Duch Święty przygotował dla nas do wykonania dzieła, które przyczynią się do poszerzenia Królestwa Chrystusa. Odczytujemy Boże wezwanie dla naszej wspólnoty do służby zarówno w naszej parafii, jak i poza nią: w naszym mieście, w kraju i na świecie. W służbie Panu zawsze możemy zrobić więcej. Cenimy sobie to wyzwanie.

Ewangelizacja

Wierzymy, że Jezus przyszedł, aby odszukać i zbawić zagubionych. Jesteśmy posłuszni Bożemu nakazowi głoszenia światu Jego imienia. Poszukujemy sposobów, aby zapraszać niepraktykujących katolików do przyłączenia się do nas. Jako wspólnota parafialna chcemy, żeby ludzie z wewnątrz wychodzili do ludzi z zewnątrz. Cenimy sobie wzrost i zdrowie.

Nasza wiara

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.

Sobór w Nicei, 325AD